Organigrama

Consell Directiu de l’Orfeó Gracienc

Des del passat 3 de maig l’Orfeó Gracienc compta amb un nou Consell Directiu elegit pels benefactors de l’entitat per pràctica unanimitat, sense cap vot en contra i una sola abstenció.

La candidatura al Consell, aplegada sota el nom «L’Orfeó ets tu» s’ha presentat amb un ambiciós programa de treball que té per objectiu facilitar el desenvolupament del projecte artístic i musical (elaborat pels mestres Laia Santanach i Pablo Larraz) i alhora, emprendre l’actualització, modernització i professionalització de la gestió de l’entitat.

Els components elegits pel nou Consell, són: Joan Bussé (president), Jordi Tolrà (vicepresident) Jesús Morales (Secretari) i Joan Vinyes i Enric Muñoz (vocals) als quals s’uniran en les properes setmanes els representants de les diferents seccions de l’entitat.

El nou Consell té previst treballar braç a braç amb el patronat de la Fundació per posar en marxa de manera immediata accions que millorin el desenvolupament del projecte musical, la gestió ordinària de l’entitat i la seva professionalització, la transparència i la participació en el si de l’entitat, així com l’actualització de la imatge corporativa i les eines de comunicació. Alhora, el Consell vol reforçar i ampliar els vincles de l’Orfeó a la Vila de Gràcia i avançar en el seu reconeixement i presència a Barcelona i a Catalunya. El programa de treball del nou Consell es pot sol·licitar a la Secretaria de l’entitat.

Per últim, una de les preocupacions immediates del nou Consell és l’impuls a l’Escola de Música EMOG i les seccions de Coloraines, així com abordar un pla estratègic que permeti a l’entitat encarar el seu pròxim 125 aniversari havent superat tots els reptes de modernització i bon funcionament que té plantejats.

Consell Directiu de l’Orfeó Gracienc

El Patronat

La representació, direcció i administració de la Fundació correspon a un Patronat, sense perjudici de la seva facultat de delegar aquelles funcions que ho puguin ésser, segons les lleis, a altres òrgans o al personal de la Fundació. La representació de la Fundació comprèn totes les facultats necessàries per a la realització de la finalitat fundacional. El Patronat es composarà de dotze persones; el nombre mínim de patrons serà de nou i el màxim de quinze. Per dret nat, formarà part del Patronat el President que ho sigui del Consell Directiu de la Fundació Orfeó Gracienc. Els patrons seran escollits pel Patronat en ple, anomenats per un període de quatre anys.

El President del Patronat, és el Sr. Francesc Miñana i Armadàs.

El Consell Directiu

És un òrgan col·legiat de la Fundació, que te per finalitat promoure tota mena d’iniciatives que estiguin relacionades amb l’acompliment de les finalitats de la Fundació; entre els informes que els altres òrgans fundacionals li demani; promoure les aportacions destinades a incrementar els béns dotals de la Fundació, i eventualment, qualsevol altra activitat que li pugui encomanar el Patronat sempre que no sigui incompatible en el moment de sol·licitar-ho, tret d’aquelles que no siguin delegables. Quatre dels membres elegits per a formar part del Consell necessàriament hauran de ser components de la massa coral, I d’ells, dos com a mínim seran proposats per la pròpia massa. Cada una de les seccions de la Fundació ORFEÓ GRACIENC serà representada al Consell Directiu pel corresponent delegat-president de la secció, que podrà  ostentar el càrrec de vocal del consell o qualsevol altre, llevat del de president del consell.

Els membres del Consell Directiu exerciran el seu càrrec durant quatre anys, transcorreguts els quals es renovaran íntegrament, sense perjudici de la seva reelecció. 

Les funcions del Consell Directiu seran bàsicament executives i de promoció d’actes, i seran regulades i determinades per un reglament de Règim Interior.

El President del Consell Directiu és el Sr. Ramon Botet i Pont

La junta  de benefactors

Serà beneficiari de les finalitats de la fundació  tota persona sense discriminació de cap mena, que ho desitgi, amb l’única limitació d’acceptar-ne el compromís  formal que imposa tota disciplina inherent a la pràctica de les activitats i a l’esperit de superació en el camp cultural propi de la Fundació.

La junta de benefactors és l’òrgan encarregat d’escollir el del Consell Directiu.

La Direcció musical i artística

      A la Fundació Orfeó Gracienc hi ha uns capítols tècnics i administratius que, per definició, són els inherents a la seva activitat fundacional i respecte els quals la Fundació té com a obligació fundacional garantir-ne el finançament i resoldre’n les necessitats actuals i futures  (d’acord amb la projecció, foment i creixement naturals de la seva finalitat fundacional, el cant coral) entenent-ho també en la mesura de les possibilitats. Es tracta de les despeses de  l’Orfeó Gracienc i dels seus cors i, principalment, l’associada a la figura del seu director, que també desenvolupa la funció de Director musical del conjunt de la Fundació Orfeó Gracienc. Es tracta d’una una especificitat singular dins de l’entitat essent part intrínseca mateixa del fonament de l’entitat.  La Direcció musical i artística vertebra, a través del projecte de direcció musical corresponent, les línies mestres d’activitat musical i artística de l’entitat garantint la coherència de les diverses activitats que es desenvolupen. 

El director musical i artístic de l’entitat és el Sr. Poire Vallvé i Cordomí.