El Cor Veus de Tardor de l'Orfeó Gracienc s'inicïa com a nou projecte a partir de la finalització del projecte de Cor d'Antics Cantaires de l'Orfeó Gracienc.

El Cor Veus de Tardor és un cor de veus blanques que pretén cobrir l'àmbit a l'entitat de les persones a partir de seixanta-cinc anys que desitgen trobar en la pràctica del cant coral una experiència enriquidora de formació personal i de gaudi musical.  El cor assaja un dia a la setmana alhora que participa tant dels concerts a la mateixa entitat com en àmbits externs.

20181215 Coloraines Cromàtics VT 6L’Orfeó Gracienc és cor de referència de la Vila de Gràcia, i també un dels significats de Barcelona i Catalunya. A l'Orfeó Gracienc i la seva escola coral hi poden començar a cantar els infants des dels 3 anys. Desenvolupant projectes transversals, l'Escola coral s'incardina amb l’Escola de Música pròpia de l'Orfeó Gracienc que és autoritzada per la Generalitat de Catalunya.

La Fundació Orfeó Gracienc per a impulsar el seu objectiu fundacional, el cant coral, desenvolupa una línia específica de bonificacions per a totes aquelles persones que a partir del cant volen introduir-se en la pràctica instrumental. Especialment, en el cas dels infants, les primeres etapes d’iniciació a l’instrument es veuen bonificades econòmicament de forma directe sempre i quan l’infant estigui dins de l’escola coral.

Una mica d'història...

Des del 1904 l’Orfeó Gracienc actua com a escola coral per a infants, joves i adults oferint formació coral, llenguatge musical (el que abans s’anomenava solfeig), i promovent una educació i fomentant un valors que van més enllà del fet estrictament musical. Per citar diverses dates significatives cal dir que el 1908 el Orfeons en general i l’Orfeó Gracienc en particular  ja donaven una formació específica per als infants que en el cas de la nostra entitat va ser d’excepcional qualitat reconeguda arreu. Amb l’esclat de la guerra civil s’estronca el procés de formació dels infants i no és fins a la represa de les activitats de l’Orfeó Gracienc sota la direcció del mestre Antoni Pérez i Simó que la formació musical tornà a organitzar-se ja l’any 1945. En aquest sentit el 1955 es recrea formalment el Cor infantil de l’Orfeó Gracienc que passa a anomenar-se Coloraines i que inclou tota una formació musical amb activitats diverses. L'any 1978 es crea el Cor Juvenil. Els anys passen i el 1988 Coloraines entra a formar par del SCIC (Secretariat de Corals Infantils de Catalunya) obrint-se  a noves activitats. L'any 1996 es crea el Cor d'Antics Cantaires, el 2010 el Cor Veus amb Gràcia i el 2012 Roig Korai de l'Orfeó Gracienc Cor de noies.

A llarg de la seva història els diversos mestres i directors de l’Orfeó Gracienc i la seva escola coral han fet una aportació molt important al conjunt del moviment coral català. Les diverses normatives d’ensenyaments musicals han facilitat o dificultat segons el moment l’existència d’una línia única d’ensenyaments corals a l’entitat passant doncs per diverses etapes.

Una evolució...

L’any 2008 veient que tant les normatives com les tendències de futur a nivell d’ensenyaments musicals apuntaven a la formació coral com el pilar fonamental de la formació musical, especialment en el cas dels infants, l’Orfeó Gracienc veu la necessitat de treballar en una evolució del projecte musical i coral que el faci estar plenament actualitzat i garanteixi la preservació de l’objectiu amb que fou fundat l’Orfeó Gracienc, cantar. Així, s'inicien un seguit de canvis estructurals i organitzatius, s’incorporen professionals nous a l’entitat que permetin l’actualització educativa, s’adapten els currículums musicals de les diverses formacions, es creen equips de treball nous, s’optimitzen recursos, es reestructuren horaris, l’ús dels espais...etc...

Fruit d'aquest procés el curs 2009-2010 s'inicia plenament la nova orientació de l’escola de música que permet integrar en un mateix esquema tots els infants i joves que canten a l’entitat sota el concepte renovat d’ESCOLA CORAL de l’Orfeó Gracienc.

Els cors de l’escola coral

COLORAINES:
•    Blaus: 3 anys
•    Verds: 4 anys
•    Vermells: 5-6 anys
•    Taronges: 7-8-9 anys
•    Liles: 10-14 anys
•    Roig Korai - Cor de Noies: 15-25 anys
•    Cromàtics - Cor Jove: 15-25 anys
•    Cor Veus amb Gràcia: 25-60 anys 
•    Cor Veus de Tardor (abans Antics Cantaires): 60-...

Com apuntar-m'hi?

Us convidem a visitar l'espai web de cadascun del cors de l'escola coral de l'Orfeó Gracienc. Les inscripcions es formalitzen a la secretaria de l'Orfeó Gracienc. Els grups d'infants tenen places limitades. Per poder-hi cantar cal satisfer l'import com a benefactor de l'entitat i l'import específic per cantar segons el cor.  Pel cas dels cors d'infants l'import per cantar es satisfà en dos terminis, mentre que per la resta de cors aquest import està repartit per 12 mesos i s'incorpora dins del rebut trimestral o semestral segons s'escaigui.

Els imports són declarables com a donatiu davant d'hisenda segons la llei 49/2002

En aquest apartat podeu anar consultat imatges d'esdeveniments, concerts i activitats fetes per les distintes corals de l'Orfeó Gracienc:

Antic Cantaires

            

Orfeó Gracienc
           
Veus amb Gràcia
           
Roig Korai
           
Coloraines 

 

photo iconaImatges:

 

2015 antic cantaires 2015 veus orfeo 2015 roig
2015 coloraines  2015-corals-Sant-Gaieta

 

 video-iconaAlguns videos:

Fragment Concert Orfeó Gracienc i Cor Veus amb Gràcia de l'Orfeó Gracienc 2015
Fragment de Concert de Primavera del Cor de Noies de l'Orfeó Gracienc, Roig Korai 2015
Fragment Concert de música sacra de l'Orfeó Gracienc 2014

Auditori propi, sala d’assaig de l’Orfeó Gracienc i diversitat d’espais dissenyats específicament per a la pràctica del cant coral tant per al cantaire com per als directors. Per més informació podeu visitar l'apartat sales.

És premissa de la nostra entitat, a més a més d'oferir una formació musical de qualitat, correspondre a  la vessant humana i social que conté la música coral oferint un espai de relació interpersonal, de creació de vincles amb la Vila de Gràcia i la ciutat, de cohesió social i de integració mitjançant la música i les activitats que desenvolupa.

Objectius:

Desenvolupar i canalitzar les emocions com a gaudi personal i també amb  l'objectiu de fer gaudir als altres.
Desenvolupar el cos com a instrument de canalització de les emocions: la veu com  a instrument primer i de referència per l'aprenentatge dels altres.
Aprendre des de l'ús significatiu de la música, des de l'autonomia que aquest en proporciona i que permet a l'alumne canalitzar les seves emocions i aprendre veritablement.  
Ser creatius a través de la improvisació, la interpretació i fins i tot la composició per tant estar motivats per seguir aprenent en un procés que es retroalimenta.
Ser porta d’entrada, per a qui ho desitgi, per l’ús de qualsevol instrument amb el qual s’obté el mateix grau de competència que es pot tenir amb la veu, fins i tot per poder optar als ensenyaments professionalitzadors.

Metodologia:

A partir de l'any 2009 i fruit del nostre desig de renovació i millora continuada, hem volgut donar una nova orientació als ensenyaments musicals que impartim de forma que s'adaptin encara més al nostre objectiu principal d'oferir una formació coral i musical de qualitat alhora que adaptada a tots els perfils.
Hem organitzat la nostra oferta educativa, específica per a cada edat, des de la coherència pedagògica que ens dóna un projecte educatiu musical comú, l'eix vertebrador del qual és el cant coral.
Hem estructurat L'escola coral i l'escola de música per tal d'oferir una formació musical que ,tot partint de la veu humana, el cant, com a referent i com a eina de treball optimitza el seu funcionament per tal d'arribar a qualsevol perfil d'alumnat tant des de la vessant formativa com econòmica.
La nostra metodologia que incardina els itineraris coral e instrumental que oferim permet a l'alumne triar l'enfocament i l'abast de la seva formació musical amb la seguretat que el projecte global que guia ambdós itineraris vetlla perquè tots els perfils formatius en surtin potenciats.

Així es  fonamenta en el coneixement del processos d'ensenyament-aprenentatge i en l'observació continuada del cantaire per tal d'adaptar-nos al seu ritme d'integració dels coneixements, ens permet ser ambiciosos i afirmar que si es respecten els diferents ritmes d’aprenentatge i es fa servir la metodologia adequada dins d’un entorn adequat, TOTS els nens, totes les persones, poden tenir un coneixement de la música al mateix nivell que el tenen, per exemple, del llenguatge oral i gaudir dels beneficis del seu ús.

Formem a les persones tot incorporant la música a la resta de les seves capacitats de manera global. Ensenyem música per fer-la servir, per gaudir i compartir emocions.
La incorporació dels infants en el món de la música a través del cant coral, es una condició vertebradora del nostre projecte. La veu és l'instrument primer que, de forma natural, fem servir, i que permet relacionar-se amb sí mateix en aprendre a fer-la servir i amb els altres en tant que és una activitat que es desenvolupa i s'aprèn en grup.

Les nostres activitats:

•    Treball vocal i corporal, cercant l’expressivitat...
•    Assaigs setmanals amb horaris adaptats a les edats.
•    Concerts, Mostres, sortides, trobades...
•    Creació de repertoris específic per a la formació vocal i musical.
•    Participació en projectes de nova creació (projecte contes cantats, estrenes del SCIC...)
•    Integració de diversos llenguatges (musical, poètic, corporal...)

Us convidem a conèixer, a part de les activitats del propi Orfeó Gracienc, totes les activitats del cor que integren l'escola coral.

 
 
>> Inici Escola Coral Cor Infantil - Coloraines Grups Escola Coral